Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Polityka prywatności FILM HOTEL

Informacje ogólne:

Film Hotel Sp. z o.o. jako jeden z priorytetów stawia sobie bezpieczeństwo zbieranych danych osobowych i innych informacji dotyczących osób fizycznych. Dbamy zarówno o ich bezpieczeństwo fizyczne, informatyczne jak i bezpieczeństwo płynące ze świadomości osób, które mają do nich dostęp.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę.

I.Dane osobowe gości hotelowych

Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe, gości hotelowych przetwarzane są w celu:

 1. świadczenia usług hotelarskich
 2. rezerwacji dla użytkownika pokoi stosownie do jego życzeń;
 3. rozpatrywania reklamacji składanych przez użytkownika oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
 4. dochodzenia i obrony roszczeń;
 5. prowadzenia rozliczeń finansowych;
 6. podejmowania działań marketingowych (w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji).

 

Podstawa prawna przetwarzania:

W przypadku przetwarzania w celu realizacji usługi hotelarskiej podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).

W pozostałych przypadkach przetwarzanie będzie się odbywało w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Rozporządzenia, a więc w związku z realizacją wymogów prawa, realizacją prawnie uzasadnionych interesów spółki Film Hotel, a także w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

Prawnie uzasadniony interes:

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, a także te związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Czas przetwarzania:

Dane gości hotelowych przechowywane są od momentu przyjęcia rezerwacji,  w czasie Państwa pobytu w hotelu, a później w czasie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń i w którym mamy obowiązek przechowywać szczegóły rozliczeń zgodnie z przepisami skarbowymi, czyli przez okres pięciu lat od zakończenia okresu rozrachunkowego w którym świadczyliśmy usługę.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego z użyciem środków komunikacji elektronicznej, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie, dane mogą więc być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług oraz dokonywanie rezerwacji  w Serwisach, tak więc jest to jeden z warunek zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich. Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych Gości Hotelowych w celu świadczenia usług hotelarskich wynika również z zapisów ustawy Kodeks Cywilny w zakresie określenia stron umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przenoszenia i sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

Odbiorcami danych osobowych mogą być również: Kancelaria radcy prawnego, firma dbająca o bezpieczeństwo w naszej placówce - Solid Security, firma Profitroom (w sytuacji gdy korzystali Państwo z niej jako pośrednika w zakresie rezerwacji usług.

Podmiot płacący za nasze usługi zawsze może w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów poznać dane osób, które skorzystały z usług obciążających jego konto.

W zakresie programu HHonors i korzystania przez Państwa z usług sieci DoubleTree by Hilton świadczonych globalnie (na przykład: przyjmowanie rezerwacji gości hotelowych, świadczenie usług w imieniu Hilton Worldwide Holdings Inc., wprowadzanie danych gości hotelowych do systemu informatycznego, wsparcie Hilton Worldwide w działaniach marketingowych) administratorem Państwa danych jest Spółka Hilton Worldwide.

Przetwarzanie danych poza EOG:

Spółka Hilton Worldwide przetwarza dane również poza obszarem EOG, a zapewnienie ich bezpieczeństwa zostało zrealizowane w oparciu o standardowe klauzule umowne. W tym zakresie Spółka Film Hotel występuje jako podmiot przetwarzający Państwa dane w imieniu Hilton Worldwide. Szczegóły przetwarzania danych przez Hilton Worldwide zamieszczone są w globalnej polityce prywatności z którą można zapoznać się na stronie:

https://hiltonhonors3.hilton.com/pl_PL/policy/global-privacy-statement/index.html#ContactUs

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Deklaracji oraz sposobu, w jaki Hilton przetwarza Twoje dane osobowe należy kierować na adres e-mail customer_privacy@hilton.com lub adres pocztowy Działu ochrony prywatności klienta Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

II.Dane osobowe uczestników imprez organizowanych przez Hotel

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez naszą spółkę z umowy dotyczącej uczestnictwa w imprezie (przygotowanie zaproszeń, rozmieszczenie gości przy stolikach, realizacja płatności), a także w innych naszych prawnie uzasadnionych interesach: zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy i ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed nimi.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach związanych organizacją i uczestnictwem w imprezie jest więc Art. 6 ust. 1 lit. b, a w kwestiach związanych z płatnościami również litera c, czyli konieczność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego związanego z przepisami skarbowymi.

Czas przetwarzania:

Państwa dane będą przechowywane w terminie przewidzianym przez przepisy na dochodzenie roszczeń i w przepisach dotyczących kontroli skarbowych. Ostatecznie zostaną one usunięte po upłynięciu pięciu lat od zakończenia roku, w którym odprowadzony został podatek.

Dobrowolność podania danych:

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na charakter imprezy informujemy i jej organizację (rozmieszczenie gości przy stolikach, wystawienie rachunków itp.), ich niepodanie może być przyczyną do nieuwzględnienia Państwa wśród uczestników.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych a w określonych sytuacjach również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że wykażą się one podstawą prawną (na przykład w zakresie porządku publicznego).

III.Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i innych osób w zakresie relacji B2B

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, przeprowadzenia zgodnych z prawem rozliczeń a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzanie są więc art. 6 ust. 1 lit. B, C i F RODO.

Jeśli kontrahent przekazuje naszej spółce dane osobowe swoich pracowników, na przykład w celu realizacji umowy, bądź pracownika z innych przyczyn oddelegowanego do współpracy z FILM HOTEL Sp. z o.o., to przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu, podstawowego prawa każdego przedsiębiorstwa, czyli prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zakres materialny stosowania RODO

Zgodnie z motywem 14 RODO, nie dotyczy ono przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. Mimo to spółka Film Hotel zapewnia najwyższą dbałość zarówno o dane dotyczące kontaktów z osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi. Ze względu jednak na wyłączenie danych kontaktowych podmiotów o osobowości prawnej niniejsza Polityka prywatności odnosi jedynie się do danych osobowych osób fizycznych.

Zastosowanie elektronicznych kanałów komunikacji

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest  przesyłanie  niezamówionej  informacji  handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Spółka Film Hotel zasadniczo w swojej działalności nie składa ofert skierowanych do osób fizycznych. Nasi przedstawiciele kierują swoje propozycje do klientów biznesowych.

Jeśli jednak, osoby pełniące funkcje w strukturach naszych klientów biznesowych korzystają z prywatnych skrzynek pocztowych lub są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą kontakty związane z marketingiem bezpośrednim będą poprzedzone prośbą o wyrażenie stosownej zgody.

Uzasadniony interes Administratora

Nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki. Administrator danych posiada również prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw, jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe kontrahentów

Poza administratorem dostęp do danych mogą mieć wyłącznie firmy serwisujące oprogramowanie służące do obsługi rachunków lub podmioty do tego upoważnione na podstawie innych przepisów (np. izba skarbowa, radcy prawni lub rewidenci finansowi).

Kontakt do kontrahentów lub ich pracownikach, zwłaszcza jeśli są oni naszymi klientami, może w trybie powierzenia zostać przekazany naszym podwykonawcom.

 

Jak długo przetwarzamy dane kontrahentów

Stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to więc, że podatnicy są zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów i ewidencji (na przykład dla celów VAT) przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przechowywania może zostać wydłużony w przypadku gdy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpocznie się, ulegnie zawieszeniu bądź zostanie przerwany (zob. art. 68-71 Ordynacji podatkowej).

Dane osób kontaktowych ze strony klientów będziemy przechowywali w czasie obowiązywania umowy, do czasu wniesienia przez nich sprzeciwu lub uzyskaniu od klienta informacji o zmianie osoby kontaktowej. Inne dane są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie, dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu, w którym osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te z innego powodu staną się bezużyteczne.

Uprawnienia przysługujące kontrahentom

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od FILM HOTEL Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą i żądania ich sprostowania lub w uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Z powyższych praw kontrahenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca FILM HOTEL Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

FILM HOTEL Sp. z o.o. nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Konieczność zbierania danych osobowych kontrahentów w celu prowadzenia rozliczeń wymagane jest przez art. 106e ustawy o VAT i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur rozszerzone o inne informacje, które są pomocne w obsłudze FV np. dane kontaktowe i informacje dotyczące sposobów płatności.

W pozostałych przypadkach podanie danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do realizacji umów B2B.

 1. Dane osobowe subskrybentów newslettera

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczenia newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z newsletterem jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania:

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w czasie obowiązywania Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Dobrowolność podania danych, wycofanie zgody:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newslettera. Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostanie zgodne z prawem.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że wykażą się one podstawą prawną (na przykład w zakresie porządku publicznego czy kontroli skarbowej). Do bazy danych dostęp ma również dostawca oprogramowania Sare.

 1. Dane osobowe uczestników konkursów organizowanych przez Hotel

Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są w celu prowadzenia konkursu, a więc realizacji umowy łączącej w tym zakresie Film Hotel z uczestnikami konkursu.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach związanych organizacją i uczestnictwem w imprezie jest więc Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w kwestiach związanych z nagrodami od których należy odprowadzić podatek również litera c, czyli konieczność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego związanego z przepisami skarbowymi.

Czas przetwarzania:

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w czasie trwania konkursu, lecz w określonych sytuacjach dane zwycięzców mogą być przechowywane w terminie przewidzianym w przepisach skarbowych. Wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 2 i  21 ust. 1 pkt 68 i  ustawy o PIT. Ostatecznie zostaną one również usunięte po upłynięciu pięciu lat od zakończenia roku, w którym odprowadzony został podatek.

Dobrowolność podania danych:

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na charakter konkursu i jego organizację (kwestie skarbowe związane z nagrodami itp.), ich niepodanie może być przyczyną do nieuwzględnienia Państwa wśród uczestników.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych a w określonych sytuacjach również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

 

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że wykażą się one podstawą prawną (na przykład w zakresie porządku publicznego czy kontroli skarbowej).

 1. Dane osobowe użytkowników serwisów internetowych

Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe, które przetwarzamy w zakresie serwisów internetowych przetwarzane są w celu:

 1. Rezerwacji dla użytkownika pokoi stosownie do jego życzeń;
 2. Rozpatrywania reklamacji składanych przez użytkownika oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
 3. Dochodzenia i obrony roszczeń;
 4. Podejmowania działań marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia stosownej zgody), w tym w szczególności w celu przesyłania na podany adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego;
 5. Administrowania stroną internetową.

W tej części Polityki prywatności opisane zostaną zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie administrowania stroną internetową.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Zgodę tą można odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych (w zasadzie wyrażenie zgody na obsługę ich w ramach cookies) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług oraz dokonywanie rezerwacji  w Serwisach, tak więc jest to jeden z warunek zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przekazując nam swoje dane osobowe użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz w niektórych sytuacjach prawo sprzeciwu, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia lub przenoszenia.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

W zakresie programu HHonors i korzystania przez Państwa z usług sieci Double Tree by Hilton świadczonych globalnie (na przykład: przyjmowanie rezerwacji gości hotelowych, świadczenie usług w imieniu Hilton Worldwide Holdings Inc., wprowadzanie danych gości hotelowych do systemu informatycznego, wsparcie Hilton Worldwide w działaniach marketingowych) administratorem Państwa danych jest Spółka Hilton Worldwide.

Przetwarzanie danych poza EOG:

Spółka Hilton Worldwide przetwarza dane również poza obszarem EOG, a zapewnienie ich bezpieczeństwa zostało zrealizowane w oparciu o standardowe klauzule umowne. W tym zakresie spółka Film Hotel występuje jako podmiot przetwarzający Państwa dane w imieniu Hilton Worldwide. Szczegóły przetwarzania danych przez Hilton Worldwide zamieszczone są w globalnej polityce prywatności, z którą można zapoznać się na stronie:

https://hiltonhonors3.hilton.com/pl_PL/policy/global-privacy-statement/index.html#ContactUs

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Deklaracji oraz sposobu, w jaki Hilton przetwarza Twoje dane osobowe należy kierować na adres e-mail: customer_privacy@hilton.com lub adres pocztowy Działu ochrony prywatności klienta Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Pliki COOKIE

Administrator stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookie".

Podczas korzystania z Serwisów na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony administratora tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do preferencji użytkowników.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Warunkiem działania “cookie” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookie". Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

Przy pierwszej wizycie na stronie DoubleTree by Hilton Łódź użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookie”.

Rodzaje plików cookie:

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookie:

 1. Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 2. Cookie trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia urządzenia.

 

Cele zbierania plików cookie:

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.

Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:

 1. statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),
 2. przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących, np. kolor layoutu;
 3. identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;
 4. zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów;
 5. zapewnienia najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy;

Oprócz własnych plików cookie w Serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

 

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zbierania danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
 2. wyświetlania reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 3. tworzenia profili behawioralnych użytkowników, w szczególności po to, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 4. obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

Zarządzanie obsługą plików cookie:

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer
Więcej informacji- Edge 

Więcej informacji- Chrome 
Więcej informacji- Firefox  
Więcej informacji- Safari 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tego serwisu.

Pozostałe informacje techniczne:

Na stronie zainstalowane są odnośniki i wtyczki do innych stron. Podczas przeglądania naszej strony przeglądarka użytkownika komunikuje się z naszym fanpage na Facebooku. Administrator korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów.

Wykorzystywane przez nas cookie Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez  te pliki cookie, dotyczy korzystania przez użytkowników z naszego serwisu (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w  Internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez użytkowników serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.

 

Odbiorcy danych:

Spółki z którymi współpracujemy w zakresie przetwarzania informacji związanych z plikami cookie o których mowa to:

Czas, w którym korzystamy z plików cookie:


Nazwa pliku Cookie

Wygasa po (okres ważności)

Opis pliku cookie

__utma

730 dni

Identyfikator użytkownika - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www; "trwałe" cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę kiedy ich pierwsza wizyta, a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on  określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.

__utmb

Wygasa po 30 minutach braku
aktywności

Identyfikator sesji - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www Plik cookie współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie, gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.

__utmc

Pod koniec sesji

__utmz

182 dni

Identyfikator kampanii - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.

VII.Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia korespondencji przez personel

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji kontaktów służbowych w celach innych niż wywiązanie się z obowiązków prawnych lub realizacja postanowień umownych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadniony interes:

Administrator nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z klientami, przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami fizycznymi, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki, co jest zbieżne z realizacją podstawowych praw oraz wolności zapisanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (artykuł 16 Karty).

Odbiorcy danych:

Nie przewidujemy ujawniania takich danych. Ujawnienie naszej korespondencji, a co za tym idzie danych osobowych może mieć miejsce w wypadku wystąpienia do nas z adekwatnym wnioskiem i upoważnieniem przedstawicieli służb upoważnionych do takiego żądania po powołaniu się przez nich na odpowiednią podstawę prawną.

Czas przetwarzania

Dane są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu, wyjaśnienia sprawy, udzielenia odpowiedzi itp.), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie dane są przetwarzane do czasu, w którym osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te staną się bezużyteczne. W sytuacjach, w których korespondencja może dotyczyć sporów lub dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron czas archiwizacji korespondencji może zostać wydłużony do czasu przedawnienia okresu dochodzenia roszczeń wskazanego w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienia przysługujące podmiotom danych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

W zakresie prowadzenia korespondencji nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VIII.Fanpage https://www.facebook.com/DoubleTreeLodz/.

Dane, które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby,której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły fanpage hotelu albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane są w celu promowania materiałów, informowania o zagadnieniach związanych z naszym hotelem, nawiązania pozytywnych relacji i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia fanpage (w tym organizowania konkursów) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół Spółki, w tym organizacji konkursów, a więc realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i realizacji przepisów prawa, które mogą się z tym wiązać. Podstawą prawną jest w niektórych przypadkach również art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi odbiorcami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności, jaką są osoby, które korzystały już z usług administratora i mogą jeszcze kiedyś chcieć z nich skorzystać, zwłaszcza, że na fanpage administratora przesyła również wiadomości o możliwości skorzystania z usług na warunkach promocyjnych, które są dla potencjalnych klientów atrakcyjniejsze niż te standardowe. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Źródła danych:

W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są poszerzone o odnośniki do profili osób, które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Zatem, źródłem informacji mogą być zarówno sami użytkownicy fanpage, jak i portal Facebook.

Odbiorcy danych:

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji dotyczących użytkowników naszego fanpage poprzez dopełnienie wszystkich zasad i kodeksów dobrych praktyk branży internetowej, imieniu administratora czynności związane z przetwarzaniem danych na potrzeby prowadzenia fanpage mogą zostać powierzone profesjonalnej agencji reklamowej.

W przypadku uczestników konkursów, gdy wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku, dostęp do danych będzie miała również izba skarbowa.

Informacje, które mogą być przekazywane do państwa trzeciego

Informacja o tym, że i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. spółkę standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915) uwzględnione w Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update)  i Załączniku dotyczącym transferu danych (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) zawierających standardowe klauzule umowne, obowiązujące od 31 sierpnia 2020 r. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych uwzględniające przepisy są zawarte również Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools) i załączniku dotyczącym transferu danych poza UE obowiązującym od 31 sierpnia 2020r. (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Okres, przez który przechowujemy dane:

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookie, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie.

Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.

Dane dotyczące uczestników konkursów przechowywane są tylko do zakończenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. Dane zwycięzców konkursów, w których wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku Adekwatność zbierania dodatkowych danych przechowywane są zgodnie z przepisami skarbowymi.

Prawa osób, których dotyczą dane:

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.

Przetwarzanie niewymagające identyfikacji:

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, Film Hotel Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

Dobrowolność podania danych:

Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

W niektórych przypadkach adekwatność zbierania dodatkowych danych zwycięzców konkursów wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 i  21 ust. 1 pkt 68 i  ustawy o PIT.

IX.Monitoring:

Cel przetwarzania danych z monitoringu

Celem wprowadzenia monitoringu na terenie Film Hotel Sp. z o.o. jest rejestracja zdarzeń w zakresie zagrożenia dla osób, mienia, wykrycia i rejestracji wykroczeń i przestępstw.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób znajdujących się na terenie należącym do niego. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności, jaką są osoby przebywające na terenie należącym do administratora i mają pokrycie w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (zwanej ‘Kartą’) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (‘EKPCz’) np. prawo do wolności oraz bezpieczeństwa (artykuł 6 Karty oraz artykuł 5 EKPCz), lub prawo własności (artykuł 17 Karty oraz artykuł 1 Protokołu nr do EKPCz).

Komu udostępniamy nagrania z monitoringu?

Dane z monitoringu mogą zostać ujawnione innym podmiotom (np. Policji) na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także podmiotom działającym w naszym imieniu, np. firmie ochroniarskiej.

Jak długo przechowujemy dane z monitoringu?

Dane z monitoringu przechowywane są do 30 dni.

Uprawnienia przysługujące osobom nagranym przez monitoring

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych o ile nie narusza to praw i wolności innych osób. Przekazanie nagrania osobie prywatnej może więc mieć miejsce jedynie, w sytuacji gdy jest ona podmiotem przetwarzanych danych i przekazanie to nie grozi ujawnieniem danych innych osób.

Ujawnianie danych z monitoringu:

W sytuacjach gdy zgłasza się osoba celem sprawdzenia kto dokonał czynów, których skutkiem była szkoda na rzecz występującej osoby proszona jest ta osoba o złożenie na przykład na policji lub w prokuraturze zgłoszenia o popełnieniu (podejrzeniu popełnienia) przestępstwa. Nagrania mogą zostać przekazane dopiero na wniosek tych służb o ile uznają one takie udostępnienie za zasadne.

X.Zarządzanie parkingami

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Celem przetwarzania jest umożliwienie korzystania z parkingu (realizacja umowy zawartej między użytkownikiem, a właścicielem parkingu poprzez obustronne zaakceptowanie postanowień Regulaminu), kontakt z właścicielem pojazdu w sytuacji, gdyby został zaparkowany w sposób naruszający przepisy lub regulamin parkingu (np. zablokowanie drogi przeciw pożarowej), ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).

Prawnie uzasadniony interes:

Administrator danych ma prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych użytkowników przestrzeni przez niego zarządzanej w zakresie, jaki może być konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (np. w związku z koniecznością zapewnienia dostępu służb ratowniczych do infrastruktury) lub w zakresie dbałości o zapewnienie funkcjonalności przestrzeni, do której użytkownicy parkingów mają dostęp (np. w sytuacji gdy zaparkowany pojazd uniemożliwia dostawę towaru lub rozładunek sprzętu na potrzeby wykonywania innej działalności). Dotyczy przetwarzania danych kontaktowych w celu powiadomienia właściciela pojazdu, że jest on zaparkowany w sposób nieprawidłowy.

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Odbiorcy danych:

Film Hotel Sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników wykonawcy systemu parkingowego celem skonfigurowania w prawidłowy sposób systemu informatycznego obsługującego proces korzystania z parkingów.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane są w czasie ważności karty parkingowej i w terminie 6 miesięcy po ustaniu jej ważności. W uzasadnionych przypadkach okres ten może się wydłużyć na czas dochodzenia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania i przeniesienia danych, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych osobowych nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jednakże jest niezbędne do osiągnięcia celu przez administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Film Hotel Sp. z o.o. nie poddaje danych osób korzystających z parkingów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

XI.Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych w celu dochodzenia i obrony roszczeń

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadniony interes:

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw, jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Odbiorcy danych:

Kancelaria radcy prawnego, instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości i firmy działające na rynku dochodzenia roszczeń i odzyskiwania wierzytelności.

Czas przetwarzania:

Dane są przechowywane do czasu przedawnienia okresu dochodzenia roszczeń wskazanego w przepisach Kodeksu Cywilnego. Przepis art. 118 Kodeksu Cywilnego ustala ogólny termin przedawnienia na 6 lat.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą:

Osoby, których dane przetwarzamy w celu obrony lub dochodzenia roszczeń mają prawo dostępu do swoich danych i w razie konieczności ich sprostowania.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

W zakresie nagrywania rozmów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

XII.Przydatne kontakty

Administrator danych osobowych:

Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29.

Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim p. Przemysław Siembida, z którym osoby, których dane dotyczą mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@doubletreelodz.pl.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do zgłaszania skarg do organu nadzoru w przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez administratora danych osobowych.

Dział Marketingu Film Hotel sp. z o.o.:

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Działem Marketingu adres e-mail: marketing@doubletreelodz.pl  telefon: +48 42 208 80 56 adres korespondencyjny: Dział Marketingu FILM HOTEL sp. z  o.o. ul. Łąkowa 29 , 90-554 Łódź.

XIII.Linki zewnętrzne:

Więcej informacji o tym, jak działają pliki cookie, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl

Aby zmienić swoje ustawienia dotyczące reklamy behawioralnej można skorzystać ze strony: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Firmy wymienione w linku należą do grona dostawców, którzy współpracując z wydawcami stron internetowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji dostarczają reklamy behawioralnej online.

Można użyć przycisków do zmiany swoich ustawień dotyczących reklamy behawioralnej. Można włączyć lub wyłączyć wszystkie firmy albo zmienić ustawienia dla poszczególnych z nich. Klikając przycisk ‘i’ mogą Państwo dowiedzieć się więcej o samej firmie, jak i ustawieniach reklamy behawioralnej w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

W celu określenia poziomu swojej prywatności w Internecie można również użyć ustawień przeglądarki lub dodatków wydanych przez jej producenta, np.:

Mozillę: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe

lub z narzędzi przygotowanych przez firmy zbierające informacje na nasz temat:

https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl&oco=1

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane